Przeskocz do treści

Biogr?fija

Hronolo?ija   Biogr?fija   L?gšana   Publik?cijas


Dieva Kalps
T?vs Anzelms no sv. Andreja Kors?n? OCD
(Maciej Józef Gądek  1884-1969)
B?rni?a J?zus m?su karmel?šu kongreg?cijas dibin?t?js

T?vs Anzelms dzimis 1884. gada 24. febru?r?, Krakovas arhidiec?z? - Maršovic?s, ?egoviču (Polij?) draudz?. Kopš 1895. gada bija bask?ju karmel?tu konventa audz?knis un viet?j?s ?imn?zijas skolnieks. 1901. gad?, Čern?, tika ie??rbts karmel?tu habit?, gadu v?l?k uz??m?s klosterdz?ves sol?jumu izpildi. Novici?ta laik? vi?u uzrun?ja atkl?sme, ka vi?š ir ?Marijas d?ls?, t?d?? piln?b? velt?j?s Vi?ai. Toreiz izv?l?tajai dev?zei ?v?los b?t sv?ts un man t?dam j?k??st? palika uztic?gs l?dz pat n?vei. Teolo?iju stud?ja Rom?, tur ar? 1907. gada 25. j?lij? tika iesv?t?ts par priesteri.

No 1909. - 1918. gadam bija teolo?ijas pasniedz?js un kl?ri?u audzin?t?js Krakov?, Linc? un V?n?. Bija paz?stams ar? k? dv?se?u gans š? v?rda visplaš?kaj? noz?m? - k? gar?gais t?vs, rekolekciju sludin?t?js un spredi?ot?js. Krakov? nodibin?ja un vad?ja Pr?gas B?rnam J?zum velt?to Br?l?bu. No 1918. - l?dz 1920. gadam bija klostera priors Vadovic?s, kur nodibin?ja Mazo semin?ru. Savuk?rt 1920. gad? tika iecelts par atjaunot?s Bask?ju karmel?tu Polijas provinces Provinci?lt?vu. Cent?s atg?t cara vald?bas sl?gtos klosterus, k? ar? dedz?gi r?p?j?s par dzi?u gar?go dz?vi bask?ju karmel?tu kopien?s.

1921. gad?, sadarb?b? ar Dieva Kalponi M?ti Ter?zi no sv?t? J?zepa (Jan?nu Kieroči?sku, 1885-1946), nodibin?ja B?rni?a J?zus m?su karmel?šu kongreg?ciju, kurai nodeva t?l?k ?gar?g?s b?rn?bas ce?a? harizmu, saska?? ar sv?t?s Ter?zes no B?rna J?zus ?mazo celi?u?. T?vs Anzelms akt?vi populariz?ja t? laika Polij? maz?s sv?t?s kultu un m?c?bu.

No 1925. gada uztur?j?s Rom?, kur noorganiz?ja Starptautisko Bask?ju Karmel?tu Koledžu ?Terasianum?, un bija t?s rektors no 1926. l?dz 1945. gadam.  No 1931. gada - 1947. gadam bija Orde?a ?ener?lpadomes loceklis, kuram tika uztic?tas vizit?cijas daž?d?s Bask?ju Karmel?tu Orde?a provinc?s vis? pasaul?.

P?vests Pijs XI noz?m?ja vi?u par apustulisko vizit?ciju vad?t?ju gar?gajos semin?ros Polij?, tautu koledž?s Rom?, k? ar? par konsultantu Katolisk?s izgl?t?bas kongreg?cij?, kura atbild par semin?riem un Universit?t?m.

1947. gad? atgriezies Polij?, tr?s reizes veica provinci?lt?va kalpojumu. Arvien bija dedz?gas priestera un bask?ju karmel?ta dz?ves paraugs. Vi?u raksturoja dedz?ga Dieva m?lest?ba, apdom?ba, pazem?ba, vienk?rš?ba un prieks; m?lest?bas vad?ts, prata iejusties tuv?ko vajadz?b?s. Visa vi?a dz?ve bija pam?cošs piem?rs k? praktiz?t paciet?bu un priec?gu uztic?bu orde?a regulai. Ar t?viš?u m?lest?bu r?p?j?s par savu br??u un m?su Karmel? augsta l?me?a gar?go dz?vi. T?vam Anzelmam r?pa ar? vi?a dibin?t?s Kongreg?cijas m?su pamat?ga gar?g? form?cija, j?piez?m?, ka šai kopienai vi?š atst?ja bag?t?gu savu rakstu mantojumu, izstr?d?ja jaunu Konstit?cijas tekstu, k? ar? bieži apciemoja m?su kopienas. Dieva Kalps bija daudzu konsekr?to personu un laju gar?gais vad?t?js ce?? uz sv?tumu.

P?d?jos desmit dz?ves gadus pavad?ja bask?ju karmel?tu kloster? Lodzas pils?t?. Š? laika apustul?tu var d?v?t par ?rakst?mspalvas, l?gšanas un ciešanu? apustul?tu. Neskatoties uz trauslo vesel?bu un iekš?jiem p?rbaud?jumiem, l?dz galam bija uztic?gs l?gšanai un piedal?j?s klostera kopienas dz?v?. Savas dz?ves nosl?pumu pats raksturoja ar v?rdiem: ?Visu dz?vi vingrin?jos m?lest?b? uz B?rni?u J?zu.?

1969. gada 15. oktobr? piedzima debes?m, apk?rt?jos atst?jot p?rliec?bu par savu sv?tumu. Vi?a mirst?g?s atliekas, p?c ekshum?cijas, atdusas bask?ju karmel?tu bazn?cas priekštelp? Lodz?. Beatifik?cijas process Lodzas diec?z? norisin?j?s no 2002. - 2008. gadam. Šobr?d procesa dokumenti nodoti t?l?k Kanoniz?cijas lietu kongreg?cijai Rom?.