Przeskocz do treści

Hronolo?ija

Hronolo?ija   Biogr?fija   L?gšana   Publik?cijas

Dieva Kalpa Anzelma Gądek (Gondeka) dz?ves kalend?rs

24 II 1884  dzimtas m?j?s Maršovic?s pasaul? n?k Antona un Salomes no Kowalska (Kova?skiem) otrais d?ls;

25 II 1884 Krist?b?s draudzes baznic? Niegowić (?egovičos) sa?em v?rdus: Matejs J?zeps;

1891-1895 ir ?egoviču tautskolas audz?knis;

1895-1901 apmekl? Wadowice (Vadovices) ?imn?ziju, dz?vojot bask?ju karmel?tu intern?t?;

1901 ? 1903 pabeidz novici?tu un profes?tu Čern? pie Krakovas;

17 VIII 1902 saliek orde?a pirmos sol?jumus;

1903-1904 stud? filozofiju Vadovic?s ;

1904-1908 stud? teolo?iju Pontifik?laj? Gregora universit?t? Rom? ;

19 VIII 1905 saliek orde?a m?ž?gos sol?jumus ;

25 VII 1907 Rom? sa?em priestera svet?bas ;

1909-1915 kalpo pastoralaj? darb? Krakov?, k? biktst?vs, gar?gais vad?t?js, spredi?ot?js, kl?ri?u audzinat?js un teolo?ijas pasniedz?js ;

1914 Krakov? nodibina B?rni?a J?zus Br?l?bu ;

1916-1917 uzturas Austrij?, k? teolo?ijas pasniedz?js un po?u karmel?tu kl?ri?u audzin?t?js Linc? un V?n? ;

1918-1920 ir klostera priors Vadovic?s un nodibina karmel?tu mazo semin?ru;

31 VIII 1920 no Romas ?ener?l? definitorija  tiek iecelts par pirmo provinci?li po?u bask?ju karmel?tu provincei ;

31 XII 1921 Sosnovcos nodibina B?rni?a J?zus m?su karmel?šu kongreg?ciju ;

1925-1947 uzturas Rom?, k? kol?gijas ? Teresianum ? rektors, litur?ijas un mor?lteolo?ijas pasniedz?js, ?ener?ldefinitors, daudzu orde?u kopienu biktst?vs;

1935-1939 P?vesta Pija XI nomin?ts, pilda - augst?ko gar?go semin?ru Polij? un daž?du tautu koledžu Rom? -  apustulisk? vizitatora uzdevumu ;

1940-1950 Pija XII nomin?ts, ir Semin?ru Kongreg?cijas un Kato?u universit?šu konsultants ;

15 V 1947 atgriežas Polij? uz pastav?gu dz?vi ;

1947-1948 ir Vroclavas klostera b?v?t?js un kopienas prieksnieks ;

1948 -1960  tr?s kadences ir po?u bask?ju karmel?tu provinces provinci?lis, k? ar? Varšavas klostera priekšnieks ;

1960-1969 uzturas Lodzas kloster?, kur nododas l?gšanai, v?rda apustul?tam, k? ar? rakstniec?bas darbam ;

15 X 1969 mirst sv?t?gi Lodzas kloster?. Vi?a kaps p?c ekshum?cijas 1990.g., atrodas bask?ju karmel?tu bazn?cas, kas atrodas pie klostera,  priekšnam?.

Dieva kalpa t. Anzelma Gądek OCD beatifik?cijas process lodzas arhidiec?z? notika no 2002.Łódź (l?dz) 2008.g. P?c tam akti tika p?rvesti uz Romu, kur Kanoniz?cijas Lietu Kongreg?cij? notiek tal?kie postulatoru darbi, to m?r?is izp?t?t vi?a tikumu varon?bu.