Przeskocz do treści

L?gšana

Hronolo?ija   Biogr?fija   L?gšana   Publik?cijas


L?gšana ar Dieva Kalpa t?va Anzelma
starpniec?bu, k? ar? par vi?a beatifik?ciju

Dievs, kas dar?ji, ka t?vs Anzelms k?uva par eva???lisk?s piln?bas paraugu un izplat?ja m?c?bu par Tava D?la dieviš?o b?rn?bu, uzklausi m?su pa??v?go l?gšanu, lai caur vi?a aizbildniec?bu m?s sa?emtu......., ž?last?bu kuru dedz?gi l?dzam, un lai pateic?bas gar? piel?gtu Tavu ž?lsird?bu.

Ak, Dieviš?ais B?rni? J?zu, dari, lai t?vs Anzelms, kurš sludin?ja paties?bu par Tavu dieviš?o b?rn?bu un ar visu savu dz?vi m?l?ja Tevi, tiktu iecelts alt?ra god?, veicin?tu m?su tic?bas padzi?in?šanos, vad?tu visus uz sv?tumu un pest?šanu, kas dz?vo un valdi m?ž?gi m?žos. Amen.

T?vs m?su?., Esi sveicin?ta Marija?.., Gods lai ir?.

Imprimatur: Arhib?skaps Władysław Ziółek, Lódź 10.01.2002. L.dz.61/2002


Par ž?last?bu, kas sa?emta ar Dieva Kalpa starpniec?bu,
l?dzam pazi?ot B?rni?a J?zus m?su karmel?šu kopienai Latvij?:

Meža prospekts 86, R?ga, LV - 1050
T?lr. 20159328
bjkarmelites@gmail.com
Kato?u 11, Jelgava, LV - 3001
T?lr. 29871737
karmels.jelgava@gmail.com