Przeskocz do treści

Chronológia

Chronológia   Životopis   Modlitba   Publikácia

Životopisné údaje o Božom služobníkovi o. Anzelmovi Gądkovi OCD:

24 II 1884 v rodinnom dome v Maršoviciach prichádza na svet druhý syn Antona a Salomey, rod. Kowalskej;

25 II 1884 počas krstu vo farskom kostole v Niegoviči dostáva mená: Matej Jozef;

1891-1895 je žiakom ľudovej školy v Niegoviči;

1895-1901 študuje na gymnáziu vo Vadoviciach, býva v internáte u bosých karmelitánov;

1901-1903 absolvuje noviciát a profesát v Czernej pri Krakove;

17 VIII 1902 skladá prvé rehoľné sľuby;

1903-1904 študuje filozofiu vo Vadoviciach;

1904-1908 študuje teológiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme;

19 VIII 1905 skladá slávnostné rehoľné sľuby;

25 VII 1907 prijíma v Ríme kňazské svätenia;

1909-1915 pracuje ako dušpastier v Krakove, ako spovedník, duchovný sprievodca,

kazateľ, vychovávateľ bohoslovcov a prednáša teológiu;

1914 zakladá v Krakove Bratstvo Pražského Jezulátka;

1916-1917 pôsobí v Rakúsku ako prednášateľ teológie a vychovávateľ poľských karmelitánskych bohoslovcov v Linzi a Viedni;

1918-1920 je priorom kláštora vo Vadoviciach i zakladá nižší karmelitánsky seminár;

31 VIII 1920 generálne definitórium v Ríme ho vymenúva za prvého provinciála poľskej provincie bosých karmelitánov;

31 XII 1921 zakladá Kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša v Sosnovci;

192 -1947 prebýva v Ríme ako generálny definítor, rektor Kolégia "Tereziánum", prednášajúci liturgiku a morálnu teológiu, spovedník mnohých rehoľných spoločenstiev;

1935-1939 na základe menovania pápeža Piusa XI. plní úlohy apoštolského vizitátora

vyšších duchovných seminárov v Poľsku a Národných kolégií v Ríme;

1940-1950 na základe menovania Pia XII. plní úlohy  konzultora Kongregácie pre katolícke semináre a univerzity;

15 V 1947 vracia sa definitívne do Poľska;

1947-1948 staviteľ a predstavený kláštora vo Vroclave;

1948-1960 trikrát ho zvolili za provinciála poľskej provincie bosých karmelitánov; predstavený kláštora vo Varšave;

1960 - 1969 prebýva v kláštore v Lodži, kde vedie hlboký modlitebný život,  apoštolstvo slova a venuje sa písaniu;

15 X 1969  zomiera v povesti svätosti v kláštore v Lodži. Jeho hrob, po exhumácii v roku 1990, sa nachádza v prednej časti Kostola bosých karmelitánov v Lodži pri Listnatej ulici 9.

Beatifikačný proces Božieho služobníka o. Anzelma Gądka OCD v lodžskej arcidiecéze prebiehal v rokoch 2002-2008, arcidiecéza následne všetky dokumenty odovzdala do Ríma, kde v Kongregácii pre Kanonizácie trvajú ďalšie postulátorské práce, skúmajúce hrdinskosť jeho čností.