Przeskocz do treści

1 V
Staraj się być radosną, bo radość zdrowie niesie.
2 V
Cnoty nie wyrabia się na poduszkach, nie wystarcza jej tylko zapach „róży”, lecz do wdzięku, potrzebne są jej także ciernie „róży”.
3 V NMP Królowej Polski
Z Matką Najświętszą witaj Zmartwychwstałego, a z Aniołami śpiewaj Alleluja i Regina coeli laetare!
4 V
Cechą świętości jest Alleluja w cierpieniu.
5 V
Wczuwaj się we własne serce – co ono kocha, a poznasz, jaka jesteś.
6 V
Pielęgnuj modlitwę, bo ona daje pełność Boga w duszy i z tej pełności czerpie, by Boga dawać także drugim.
7 V
Polecam nie przejmować się sobą, ani nie głosić swojej niegodności, bo jeśli jest, pokaże się sama w popełnianych błędach.
8 V 
Niech w duszy żarzy się Miłość eucharystyczna, w której wszystkie tajemnice życia Jezusowego się ponawiają, a najwięcej – Ofiara – szczyt miłości.
9 V
Droga dziecięctwa, to nie zabawa „w chowanego”, ale to codzienne męczeństwo, nie pod ostrzem miecza, lecz na ogniu cichej i radosnej ofiary.
10 V
Najwyższa myśl, z najgłębszą pokorą i pokojem wykonania tej myśli, niech ci zawsze towarzyszy i rodzi w duszy radość, że nie żyjesz ty, ale żyje „On” w tobie a Ty „ w Nim”.
11 V
Niech życiem twoim będzie Dziecię Jezus, niech to życie będzie coraz doskonalsze, aż do zjednoczenia; ale również niech będzie pełne w duchu dziecięctwa, w pełni pokory, ufności, oddania się, w pełnej ofierze.
12 V
Wobec powszechnego dziś zakłamania, prostota waszej dziecięcej wiary i ufności wyzwoli was, a bezbronne owieczki, jak twierdzi św. Hieronim, zwyciężą żarłoczne wilki.
13 V  NMP  Fatimskiej
Życzę, byś bardzo kochała Matkę Bożą i naśladowała Jej życie – niech będzie ono jednym aktem miłości Bożej.
14 V  Macieja Apostoła
Niech duch Bożego dziecięctwa na wzór Dzieciątka Jezus, będzie ci drogowskazem, jak małymi krokami, drobnymi aktami zdobywać doskonałość i rozdzielać wszędzie ofiarną, radosną miłość.
15 V
Sursum corda – za wszystko dziękujmy Panu i umacniajmy się Duchem z wysokości.
16 V
Patrz na wszystko na wesoło, czy na wozie, czy pod wozem – zawsze jednak z myślą Bożą, bo ta nigdy się nie smuci.
17 V
Pokora jest dobra i konieczna, bo ona zawsze podnosi do Boga, a nie obniża ducha.
18 V
Bądź mężna, nie rozczulaj się nad sobą, staraj się być zawsze zajętą, a zmniejszą się myśli o twoim stanie. Niech łaska Dzieciątka Jezus cię umacnia i rozwesela.
19 V
Nigdy nie trzeba patrzeć czarno, lecz zawsze w jasność piękności Bożych.
20 V
Boże Zmartwychwstanie i Jego radość niech rozprasza chmury, które niesie cierpienie, i niech udziela tej równowagi myśli i serca, która zawsze wybierze, co Bogu sprawia radość.
21 V
Niech wewnętrzne Alleluja i łaska Boża towarzyszy twojej modlitwie i codziennym zajęciom, a owocem będzie świętość.
22 V
Radośnie spełniaj, co ci polecą – wszystko niech będzie aktem miłości Boga i bliźniego.
23 V
Alleluja niech ci towarzyszy w modlitwie, w pracy, w cierpieniu, byś więcej żyła w niebie, niż na ziemi.
24 V
Największym darem jest sam Jezus – niech On zawsze będzie twoją radością.
25 V
Nie może być smutku, kiedy się kocha Jezusa; może być cierpienie, ale ono prowadzi do radości.
26 V
Z wiosną niech będą twoje myśli radosne, wiosenne – i niech dzień za dniem rozwija się i doskonali twoje życie wewnętrzne.
27 V
Miłość nie lęka się zaślubin z Krzyżem, bo on jest również zwycięstwem miłości.
28 V
Zawsze trzeba zaczynać od „nowa”, od codziennego Zmartwychwstania.
29 V  Wniebowstąpienie Pańskie
Mieszkaj w „przybytku Pańskim”, jako w Bogu samym, i żyj tym, czym Bóg żyje – Miłością, ale tą ofiarną, która dźwiga krzyż, a Bogu daje róże.
30 V
Duch Święty niech będzie zawsze waszym miłym gościem i domownikiem, darząc wszystkie swą łaską, świętością i weselem, byście wszystkie mówiły nie językami, ale cnotami.
31 V
Łaska Ducha Świętego niech jednoczy was w dziecięctwie Bożym, a Duch Święty niech oświeca umysł i zapala serce, by zawsze było pełne ognisko miłości w gotowości na wszystkie ofiary dla Boga.

1 IV
Mądrością świętych jest „chlubić się w Jezusie Ukrzyżowanym”, nosić w sobie znaki cierpień poniesionych dla Niego.

2 IV
Twoja droga to droga ofiary, a nie twojej pociechy, choć na tej drodze znajdziesz radość - jeszcze nie nieba, ale radość dla nieba i do nieba.
3 IV
Twoim niebem niech będzie dawać niebo « małym », sama stając się ofiarą miłości.
4 IV
Miej swoje ideały, swoje pragnienia, niech one potęgują twoje dążenia do większej miłości, do ofiary i do pełnienia woli Bożej.
5 IV
Miłość jest formą wszystkich cnót, a wykonanie jej niech będzie prostotą i delikatnością serca.
6 IV
Kochaj Boga, bliźnich i siebie miłością, jaką Bóg się kocha, bo On jest Miłością – tak jak Jezus kochał swego Ojca, swych braci, za których się poświęcił.
7 IV
Nie jesteś wolna od cierpień fizycznych i duchowych, znoś je tak, żeby były twoim uświęceniem.
8 IV
Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusowej niechaj cię oczyszcza, uświęca, zapala i przynagla do ofiar, by cena tej Krwi nie była przelana na marne, lecz by była źródłem zbawienia, krynicą łaski i przebaczenia.
9 IV
Żyj miłością, uczestnicząc w Boskiej dobroci.
10 IV
Nie poprawiajmy Pana Boga, bo On dla nas zawsze chce i czyni najlepiej.
11 IV
Przez swoją modlitwę, przez cierpienia, możesz uzyskać zbawienie tysięcy dusz – taka jest, bowiem misja Karmelu.
12 IV
Jeśli życie ma być miłością, to musi być także ofiarą z tego, co najdroższe, a najczęściej przez oddanie woli na cierpienie, na ukrzyżowanie całego człowieka.
13 IV
Życzę ci owoców odkupienia, by Pan Jezus był ci wzorem w codziennym noszeniu krzyża, byś w nim nie tylko uświęcała siebie, lecz przez swoją ofiarę miłości z Nim razem była zbawicielką braci, zwłaszcza tych, którzy uciekają od krzyża i wstydzą się znaku zbawienia.
14 IV  WIELKI CZWARTEK
Pan Jezus dał nam pod postacią chleba i wina, swoje Ciało i swoją Krew Najświętszą – to jest miłość Pana Jezusa, która zawsze jest z nami, w której udziela się nam nieustannie.
15 IV  WIELKI PIĄTEK
Krew to cena, którą Jezus wylał za nas - byśmy również byli gotowi oddać naszą krew dla Niego i dla Jego zbawczych planów.
16 IV  WIELKA SOBOTA
W miłości Pana Jezusa Ukrzyżowanego, w którym jest pełnia odkupienia, miej wzór, jak trzeba kochać i żyć ofiarą – o chwałę Bożą, o świętość Kościoła i braci, i o własną doskonałość.
17 IV  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Radosne dzwony i pierwiosnki wiosenne głoszą w duszy i w przyrodzie Boskie Alleluja. Usuńcie więc, wszelki zapleśniały kwas, a chodźcie w nowości i w wiośnie życia, jak w Zmartwychwstaniu.
18 IV  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Karmel jest i musi być wielkanocny, to przystań radości i raj wesela, w którym karmelitanka śpiewa swoje Magnificat anima mea Dominum!
19 IV
Podobno, nikt sam nie wejdzie do nieba, tylko z tymi, którym wyprosił łaskę zbawienia, albo z tymi, którzy jemu wyprosili łaskę zbawienia.
20 IV
Alleluja, to hymn miłości. W Karmelu wszystko oddycha miłością.
21 IV
Przemawiaj do drugich nie słowem, ale przykładem; wszędzie nakładaj sobie szczyptę umartwienia, a czyń to radośnie, nie zmieniając natury, ale ją ciągle udoskonalając.
22 IV
Nie zachmurzaj oblicza twego, ale roznoś wszędzie wielkanocne Alleluja.
23 IV
Adoruj Imię Jezus - Imię ponad wszelkie imię, treść tego Imienia wypełniaj, a owocem będzie świętość.
24 IV  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tyle smutku jest na ziemi, tyle łez wszędzie; zwłaszcza, gdy ludzie bez Boga żyją - dlatego trzeba nieść duszom radość rzeczywistą: uczynność, dobroć, prostotę, ofiarność, a to wszystko ożywiać modlitwą.
25 IV
Każda cnota prawdziwa, nim stanie się doskonałą, musi być naznaczona krzyżem i przejść przez umartwienie.
26 IV
Gdy serce stawi się w cichości i pokorze przed Panem Jezusem, i przypatrzy się Jego Bożej miłości, znajdzie zawsze wielki pokój.
27 IV
Czym jest pokora – jest służbą w miłości, ofiarą w służbie bliźnich, jest posłuszeństwem i ofiarą ze siebie, jest pełnieniem myśli i woli Bożej.
28 IV
Pokonane zniechęcenie zamienia się w siłę woli, której owocem są uczynki spełniane stale i spokojnie, choć bez duchowej pociechy.
29 IV
Miłość Boga bez „ja” i miłość bliźniego, uczynią cię wielką świętą.
30 IV
Unikaj przede wszystkim zajmowania się swoimi trudnościami, krzyżykami, bo to wytwarza małoduszność i czyni duszę słabą.

1 II
Miłość Boga i bliźniego jest koroną cnót wszystkich, a miłosierdzie w stosunku do duszy i ciała jest najpiękniejszym objawem miłości.
2 II  Ofiarowanie Pańskie. Dzień życia konsekrowanego.
Bądźcie mocne jednością, wielkie i szerokie świętością a najgłębsze pokorą i prostotą - skarbami żłóbka.
3 II
W jedności serc małe rzeczy stają się wielkimi i trwałymi; brak zaś jedności, rozbija największe dzieła.
4 II
Starości nie zmieni się na młodość – chyba, że na duchową.
5 II
Wesele ducha jest najlepszym lekarstwem na wszystkie moralne i fizyczne choroby.
6 II
Bądź świętą, a czas licz nie latami, lecz cnotami.
7 II
Bądź dobrej myśli i dobrej woli, i uciesz Dzieciątko Jezus gotowością cierpienia.
8 II
Nie możemy wyjść z tego świata, ale musimy mu nieść Ewangelię Jezusową, więcej życiem niż słowami - przykładem świętości.
9 II
Niech łaska ci towarzyszy - miłość rozwesela - dziecięctwo uświęca - a niebo będzie w duszy.
10 II
Nawet najmniejsze zwycięstwo nad sobą jest wielką radością.
11 II
Pan Jezus wybrał dla ciebie cząstkę swego krzyża, i dał ci łaskę, byś go nosiła i w nim się uświęcała.
12 II
Gdyby nie było cierpienia, nie zrozumiałabyś drogi dziecięctwa – co to znaczy oddać się, kochać, ufać, co znaczy bogacić się własną niemocą.
13 II
Pracuj w winnicy Karmelu dla Kościoła, bo waszą wartość mierzy się wkładem, jaki dajecie Kościołowi.
14 II 
Cisza jest zawsze czynnikiem Bożych poczynań.
15 II
Posiew powołań udaje się na roli użyźnionej modlitwą i umartwieniem.
16 II
Bądź maleńką, nie tylko wzrostem, ale pokorą – a będziesz się podobać Najwyższemu!
17 II 
Łaska jest duszą dziecięctwa, Dzieciątko Jezus w tajemnicy Wcielenia jest formą dziecięctwa.
18 II
Cierpienie zamieniaj w miłość i w ofiarę za Kościół.
19 II
Tak cnota, jak i brak cnoty, najlepiej okazuje się w cierpieniu.
20 II
Roztargnienia zamieniaj w obecność Bożą, przykrości na miłość, a cierpienie na radość.
21 II
Pełnij wolę Bożą spokojnie, pogodnie - zaprawiając wszystko radością, bo radość to zdrowie.
22 II
Miłość Boga i z nią złączone cnoty: wielkoduszność, cierpliwość, cicha ofiara – najlepiej ćwiczymy, kiedy obcując z drugimi, ćwiczymy miłość bliźniego.
23 II
Każdy dobry uczynek jest darem, przeto przez niego chwal Boga i proś o nowego ducha - ochotnego i radosnego.
24 II   138. rocznica urodzin Sł. B. Anzelma Gądka
Dziecięctwo nie może być dziecinne, płaczliwe, ale ma być ofiarą całej natury duchowej i cielesnej w prostocie miłości, która nie liczy na łokcie, co Bogu daje, ale daje siebie bez granic.
25 II
Krzyż i miłość to sztandar dziecięctwa - krzyż będzie przerobieniem i podniesieniem, uduchownieniem natury, a miłość przez cnoty upodobni się do Boga.
26 II
Czyń prawdę w miłości!
27 II
Tajemnica Słowa Wcielonego, tajemnica dziecięctwa Bożego objawia się w pokorze i miłości.
28 II
Nie dopuszczaj do duszy siebie samej, ale zawsze Pana Jezusa w Duchu Świętym, w duchu radości!