Przeskocz do treści

1 II
Modlitwa daje poznanie piękna Bożego i jest najlepszym „bezpłatnym lekarstwem” na wszystkie choroby duszy, a również i ciała – więc módl się, jak dziecko!

2 II  Ofiarowanie Pańskie. Dzień życia konsekrowanego
Roznoś wszędzie miłość Bożą, a za okazaną miłość nie szukaj wzajemności, bo miłość nie jest płatną ani najemniczą - jest darem z siebie dla Boga i bliźnich.
3 II
Najpiękniejszym stworzeniem jest człowiek, bo to obraz Boga, a choć „ramki” jego często są brzydkie, przecież to dusza jest „obrazem”.
4 II
Módl się za dusze, by były piękne, by nie miały piętna grzechu, ale były świątynią Boga. - Niestety, tak mało jest pięknych „obrazów” Boga, a tak dużo „obrazicieli” Boga.
5 II
Czuwaj, by nie tylko zachwycać się tym, co oko widzi, ale tym czego nie widzi, ale wierzy, ufa, kocha - i buduje szczęście na obecności Boga w duszy.
6 II
Są dusze, które szukają różnych sposobów w rozmyślaniu, w rozmowie z Bogiem – a przecież jednego potrzeba - „Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Wierzę...” - to przecież najpiękniejsze a zarazem najgłębsze modlitwy i rozmowy.
7 II
Pokora jest wielkością – rośnij więc w tej maleńkości - rozmawiając z Ojcem niebieskim: Ojcze nasz...; z Matką Bożą: Zdrowaś Maryjo...; modląc się z Kościołem: Wierzę w Boga... - Ojca, Syna i Ducha…
8 II
Gdy upadniesz, biegnij w ramiona Pana Jezusa, a zawsze łaska cię podniesie i radość wstąpi do duszy.
9 II
Bądź dzieckiem, nie myśl o sobie, tylko o Bogu – o Jego miłości i dobroci; bo gdy naszym rozumem się kierujemy, ciągle troszczymy się o siebie.
10 II
Zostaw, jak dziecko, troskę o siebie, Panu Jezusowi.
11 II
Droga pokory, ufności i oddania się Bogu – usuwa trudności.
12 II
Oddaj się Dzieciątku Jezus – Ono cię wychowa na swoje podobieństwo.
13 II
Rośnij w pokorze, rośnij w posłuszeństwie, pomnażaj się w ofiarności.
14 II   Środa Popielcowa
Nie szukaj siebie w Bogu, ale Boga w sobie, a zawsze Go znajdziesz - radosnego, pokornego, cierpiącego, wytrwałego; nie szukaj swego zadowolenia, ale wypełnienia Jego woli – tak znajdziesz „pokój”.
15 II
Pan Jezus kocha cię, kiedy w okresie swojej męki, dzieli się z tobą cząstką cierpienia i również swymi zasługami.
16 II
Bądź mężna nie swoją siłą, ale tą, której udziela Duch Święty – darem męstwa.
17 II 
Niech świętą będzie wola Pana - byś cierpieniem się nie załamywała, ale umacniała w miłości Tego, który najwięcej cierpiał a o sobie zapomniał.
18 II   I Niedziela Wielkiego Postu
Proszę Pana Jezusa - by dla Niego obfitowała miłość twoja, jak Jego obfituje dla ciebie.
19 II
Wiem, że nieraz cierpisz fizycznie a stąd i duchowo, więc życzę ci wesela - i w zdrowiu, i w cierpieniu.
20 II
Dziękuj codziennie za cierpienia i czyń z nich radosną ofiarę miłości, aby z łaską i mądrością rosło w tobie Dziecięctwo Boże.
21 II
Kochaj więcej tych, do których czujesz trudność, bo wtedy miłość jest ponad uczucie – duchowa – karmiona umartwieniem i ofiarą.
22 II
Kiedy Pan Jezus daje ci cierpienia, jest to znakiem, że są ci potrzebne do twego uświęcenia.
23 II
Cierpienie jest drogą do zjednoczenia z Bogiem i stąd rodzi radość ducha, i choć cierpienia fizyczne trzeba leczyć, więcej trzeba je znosić i dziękować za nie Panu Jezusowi.
24 II   140. rocznica urodzin sł. B. Anzelma Gądka
Staraj się być „dzieckiem”, staraj się być „radosną kochając”, a niczego ci brakować nie będzie.
25 II   I Niedziela Wielkiego Postu
Bierz cierpienia Jezusowe, a twoje będą radośniejsze.
26 II
Życzę ci łaski odradzania się i ciągłego wzrostu, życzę dziecięcej radości.
27 II
Służba Bogu jest weselem - smutek zawsze zatruwa obcowanie i z Bogiem, i z ludźmi.
28 II
Nie szukaj dróg nowych – dziękuj Panu Jezusowi za powołanie, uświęcaj się na drodze dziecięctwa – „mała” na małej drodze dziecięctwa, a będziesz święta!

1 I   Świętej Bożej Rodzicielki
Nikt nie był tak wiernym obrazem i zwierciadłem Boskich doskonałości, jak Maryja.
2 I
Zadaniem waszym jest służyć Bogu, służyć Maleńkiemu Królowi - czystym sercem i dobrym sumieniem.
3 I  Najświętszego Imienia Jezus
W imię Jezusa, w imię Jego osoby wszystko Bogu jest miłe, wszystko staje się Gloria in excelsis z błogosławieństwem pokoju w duszy naszej.
4 I
Dziecię leżące w żłobie - w Betlejem, stało się źródłem naszego życia, chlebem naszej myśli, pokarmem naszej woli, siłą uczynków, przyczyną chwały Bożej i naszej świętości.
5 I
Jak Jezus narodził się z Najczystszej Dziewicy, tak rodzi się na naszych ołtarzach z czystej pszenicy i z grona winnego przez moc słowa, przez moc Ducha Świętego.
6 I  Objawienie Pańskie
Na trzech Króli, okazała się łaska Zbawiciela naszego, byśmy „starego człowieka” porzucili i chodzili w nowości życia – oczekując przyjścia Pana naszego Zbawcy, wielkiego Boga.
7 I  Chrzest Pański
Chrzest sprawia, że staję się przybranym dzieckiem Boga, tak jak Jezus jest naturalnym Synem Boga, otrzymuję łaskę synostwa Bożego – największe szlachectwo na ziemi.
8 I
Niech Boże Dziecię będzie dla Was, nauczycielem pokory, ufności, ofiarnej miłości i tego wesela duchowego, które promieniuje z duszy i udziela się wszystkim wokoło.
9 I
W dziecięctwie duchowym, nie wielkość czynu ma wartość, lecz szczerość prostoty i miłość, rodzą doskonałość uczynków.
10 I
Idźmy za naszym Wodzem - Dzieciątkiem, pod Jego sztandarem, On prowadzi do zwycięstwa, które jednak trzeba okupić całkowitą ofiarą z siebie dla Niego.
11 I
Czym więcej w lata, tym więcej trzeba ćwiczyć cnotę i samą siebie, mniej natomiast drugich, bo przykład więcej zdziała niż słowa.
12 I
Służyć - znaczy pełnić wolę Pana, czyli słuchać i być posłusznym.
13 I
Więcej znaczy cukierek podany z radością, niż cały kosz słodyczy podany z niechęcią.
14 I
Matka Najświętsza, służebnica Pańska niech was poucza, że służyć Bogu to królować na ziemi i w niebie.
15 I
Trzeba nam zawsze zapominać o tym, co dobrego zrobiliśmy i czynić dobro, którego jeszcze nie zrobiliśmy, a jest go tak dużo, że życia i sił nam nie starczy.
16 I
Starsi powinny świecić cnotami, a zwłaszcza miłością, która nie szuka swego ani siebie, ale wydaje się z radością na posługiwanie drugim.
17 I
Trzeba wrażliwość zamieniać na pokorę, a z nią na pewno złączy się pokój i pogoda.
18 I
Niech twoją radością będzie radość drugich, twoim cierpieniem cierpienie drugich - wtedy miłość Boża i wzajemna będzie formą twoich cnót i twojego życia.
19 I
„Śpiesz się powoli”, bo spokojnie pracując, i dusza odpoczywa, i ciało się nie męczy.
20 I
Cierpień ci nie brak, więc z nich czyń ofiarę, by obfitowała miłość w cierpliwości, a cierpliwość w miłości.
21 I
Najpiękniejszą cnotą jest miłość ku Bogu - praktycznie jednak ćwiczymy tę miłość przez miłość bliźniego.
22 I
Niech Boża radość będzie twoim lekarstwem, bo choć nie uleczy choroby, zamieni ją w dziękczynną ofiarę dla Boga.
23 I
Idź i postępuj zawsze prosto, szczerze, pokornie i ufnie, ofiarnie i z miłością, by czyste było oko, by nie było kłamstwa w myśli ani w uczynkach, by niebo było w duszy, a dzieła święte w rękach.
24 I
Magnificat, które było treścią życia Matki Najświętszej, niech będzie również treścią twojego życia, a pokora myśli i serca będzie tłem, na którym się haftują inne cnoty.
25 I
Odmawiaj serdecznie „Ave Maria” - tam w samym sercu tego pozdrowienia i w Sercu Matki znajdziesz Skarb Karmelu - Dzieciątko Jezus - „błogosławiony owoc” żywota.
26 I
To jedno „Słowo” niech ci starczy za wszystkie słowa: niech będzie twoją modlitwą, twoim milczeniem, twoją miłością, twoim posłuszeństwem.
27 I
Życzę świętości - cichej, radosnej, ofiarnej.
28 I
Niech radość Boża cię rozpromienia, a świętość nawet w zimie rozgrzewa.
29 I
Do nieba nie idzie się stopami lecz cnotami, zwłaszcza miłością i pokorą.
30 I
Do nieba niech cię prowadzi modlitwa, pokora niech będzie drogą a miłość skrzydłami.
31 I
Wszystko ożywiaj aktami miłości – bo w służbie Dzieciątka nie można być „rozstrojonym cymbałem brzmiącym”.

1 XII
Gdzie miłość prawdziwa, tam nie ma cierpienia, a jeśli jest cierpienie dla Boga - jest miłością.

2 XII
Ćwicz się w obecności Bożej, bo ona jest ciągłą modlitwą i miłością Boga.
3 XII
Do wszystkich odnoś się z szacunkiem, nie patrz na ich ujemne strony, ale dopatruj się dobra.
4 XII
Każdy akt dobry, akt miłości i ofiary, będzie radością; przeciwnie zaś - każdy akt własnej woli czy własnej miłości - będzie wyrzutem i zgrzytem.
5 XII
Dawaj Dzieciątku, jako codzienny uśmiech powitania, swoje modlitwy i prace, i czym więcej cierpisz, więcej dziękuj. Błogosławię na świętość.
6 XII
Nie sil się na wysokie drogi, chodząc w prostocie wiary – sam Pan Jezus cię podniesie i nauczy tego, czego nie umiesz.
7 XII
Szczególnie ćwicz ducha modlitwy – będzie to wspólna praca łaski i twoja, a owocem będzie postęp w cnotach, wesele w duszy i zadowolenie w codziennych trudnościach.
8 XII NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
Niech Matka Dzieciątka poucza, jak kochać i obcować z „Maleńkim”, i ubogaci cię Jego łaskami.
9 XII
Tutaj na ziemi, w podróży do Ojczyzny, nie zaślubiamy się z pustą radością, lecz z krzyżem i cierpieniem, a radość duchowa w ofierze miłości, prowadzi prosto do zjednoczenia z Bogiem.
10 XII
Rośnijcie w miłości, rozdzielajcie uśmiechy, smutki ukrywajcie, w latach się nie spieszcie – pozwalam na starość, która jest dojrzałością myśli i pełnością cnoty.
11 XII
Wiem, że w Adwencie gotujecie „drogę” sobie i Dzieciątku. Piękne to i budujące. Ponad zewnętrzne formy przenoś wewnętrzne skupienie, w którym prowadź sekretny „dialog” z Dzieciątkiem.
12 XII
Człowiek nie może więcej dać, jak siebie. Zrozumienie tej prawdy i wykonanie jej - jest najwyższą doskonałością miłości.
13 XII 
Bądźcie mocne wiarą, ufne zawsze w pomoc Bożą, kochajcie Pana i czyńcie dobrze, gdzie i jak możecie, zwłaszcza teraz, gdy tyle bólu cichego i ukrytego, tyle łez wszędzie.
14 XII  ŚW. JANA OD KRZYŻA
Najwięcej możemy być podobni do Pana Jezusa w cierpieniu, byle było z Nim i dla Niego.
15 XII
Bądź i ty „światełkiem”, i przyświecaj otoczeniu przykładem dziecięcych cnót – a ciche męczeństwo miłości - niech będzie chwałą twego imienia i powołania.
16 XII  POCZĄTEK NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Wejdź na tę drogę ufnego dziecięctwa – bo choć ona w każdym kroku jest wyniszczeniem, to równocześnie jest miłością, której pierwszym owocem Ducha jest Radość.
17 XII
Dzieciątko niech będzie chwałą twoją - do chwały jednak i radości jedna prowadzi droga: ofiary i miłości.
18 XII
Niech Boże Dziecię, niosąc łaskę duchowej odnowy, powie ci „Słowem” nie pisanym na papierze, lecz Słowem, którym jest – jak żyć, modlić się, pracować, aby być świętą, bo taki jest cel – świętość życia.
19 XII
Niech ideał Dzieciątka i Dziecięctwa będzie nie tylko w górze, ale praktycznie więcej na dole w pokorze, w prostocie, w posłuszeństwie, w ofierze ze siebie - na chwałę „Maleńkiego” i Jego Matki.
20 XII
Idźmy za naszym Wodzem-Dzieciątkiem, pod Jego sztandarem, On prowadzi do zwycięstwa, które jednak trzeba okupić całkowitą ofiarą ze siebie dla Niego.
21 XII
Przez urodziny wchodzi człowiek w plany Boże, a przez odrodzenie z wody i Ducha wchodzi w Dziecięctwo Boże. Więc każdy chrześcijanin jest dzieckiem Bożym.
22 XII  
Waszym powołaniem jest „doskonałość dziecięctwa” w Duchu i prawdzie, w cnotach prostoty - pokory - ofiarnej miłości i radości, które odziewają dziecięctwo w blaski Bożego Dzieciątka.
23 XII
Każdy dzień powinien być dla nas świętem - miłości, dziękczynienia i uwielbiania Boga - przecież często, nawet codziennie mamy w duszy obecność Pana Jezusa - Boże Narodzenie w nas!
24 XII  WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Życzę Wam z serca wesołych Świąt lub lepiej: świętych radości przy żłóbku, przy ubóstwie i w ubóstwie Boskiego Dzieciątka. Jeśli świętością nie jesteście jeszcze do Niego podobne, to pewno w ubóstwie i w zapomnieniu jesteście blisko Niego.
25 XII  BOŻE NARODZENIE
Niech Dzieciątko Jezus będzie ci zawsze słońcem, a Matka Boża niechaj ci niesie uśmiech tego Słońca.
26 XII 
Wyczuwam, że cierpisz, że smutek czasem cię ogarnia jak chmura. Zawsze niech będzie sursum corda - w górę i w górę - z uśmiechem i miłością.
27 XII
Odnawiaj radość miłości, bo jak widzę, poddajesz się smutkowi. Wyżej, wyżej, w górę serce, na wysoką nutę Gloria in excelsis.
28 XII
We wszystkich twoich przeżyciach, nie kieruj się uczuciem, tylko wiarą.
29 XII
Roznoś w swoim otoczeniu radość, a za wszystko co boli dziękuj Bogu, bo miłującym Boga wszystko obraca się ku dobremu.
30 XII 
Współczuję z tobą, że cierpienie ci dokucza – z drugiej strony jest to i łaska, która przypomina obecność Bożą.
31 XII  ŚWIĘTEJ RODZINY
Życzę wam byście coraz więcej rosły i pomnażały się w miłości Pana Jezusa i Jego Matki, by wasze Gloria było pełne - tak jak to nad betlejemską stajenką– niosące chwałę Bogu i pokój sercom, byście Pana Jezusa, którego kochacie, drugim także dawały poznać i pokochać.

1 XI  Wszystkich Świętych
Najpiękniejsze słowa Pater noster... płyną z tego Serca, które jest świątynią przyjmującą grzesznych, sprawiedliwych i świętych.
2 XI  Dzień Zaduszny
Należysz zupełnie do Boga, bo On tobą rządzi; jesteś Jego własnością; stworzył cię i utrzymuje twe życie; kupił cię ceną nieskończoną – Krwią Swą Przenajświętszą.
3 XI
Pokarm modlitwy to nadzieja, która jest prawdziwym pokarmem duszy i uczy dzieci Boże, by w swoich trudnościach i przeżyciach pamiętały o Ojcu i umiały się modlić.
4 XI
W Ofierze Mszy świętej i Eucharystii znajdziesz pełność dziecięctwa, róść będziesz i pomnażać się w łasce i mądrości.
5 XI
Duch Święty niech sprawi, byś była nie tylko „światełkiem” przed Tabernakulum, lecz żywym Tabernakulum Boskiego Chleba i życia.
6 XI
Pokora to fundament, na którym rośnie miłość.
7 XI
Bądź prostą, pokorną, dziecięcą w swoich aktach z Bogiem i ze sobą - nie szukaj swojej chwały, ale chwały „Ojca”.
8 XI
Rośnij umniejszając się, bo „maluczkich” jest królestwo, bo mali tylko rosnąć mogą.
9 XI
Modlitwa jest złotym łańcuchem zwieszającym się z nieba; przez który ściągamy łaski z nieba i ciągniemy duszę do nieba.
10 XI
Modlitwa jest wszechmocą, której Bóg oprzeć się nie może.
11 XI
Serce ludu polskiego to najpiękniejsza świątynia Maryi.
12 XI
W wykonaniu cnót i codziennych naszych uczynków wszystko ma mieć wdzięk prostoty i radości, jak to widzimy u małych dobrych dzieci.
13 XI
Pełnij ochotnie i radośnie wolę Pana Jezusa, i za Jego wzorem, bo Jego życie streszcza się w posłuszeństwie aż do męczeństwa na krzyżu.
14 XI  Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego
Każdy dzień niech będzie dla ciebie świąteczny, a równocześnie radosny. Bo służyć Bogu - znaczy radować się.
15 XI  Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego
Czym więcej będziesz miłować, tym szczęśliwszą będziesz.
16 XI  NMP Ostrobramskiej
Niech Matka Najświętsza poucza cię, jak wczuwać się w piękność Bożego dziecięctwa, jak w życie wprowadzać tajemnice Jego życia.
17 XI
Niech ci wszędzie będzie dobrze – „czy na wozie, czy pod wozem”, byle zawsze według woli Bożej, a nie według miłości własnej.
18 XI
Życzę ci radości z powołania, a co za tym idzie – radości z codziennej ofiary.
19 XI
Czerp siły „w cudownym Chlebie Eucharystii”, bo w niej znajdziesz codzienną radość.
20 XI 
Jezus zawsze o tobie myśli, a gdy do Niego przyjdziesz, zawsze lepszą odejdziesz.
21 XI
Noś niebo w duszy swojej, nie zachmurzaj się ale rozweselaj - bo dusza w łasce, jest niebem dla Pana Jezusa.
22 XI
Miłość bez pokory byłaby złudzeniem, i miłość bez ofiary byłaby pustym dźwiękiem.
23 XI
Niech twoje cierpienie będzie budzikiem do pamięci na obecność i bliskość Pana Jezusa, bo przecież nigdy tak blisko nie jesteśmy Pana Jezusa, jak wtedy, gdy razem z Nim obejmujemy krzyż.
24 XI
W modlitwie i skupieniu naśladuj Matkę Najświętszą, w pracy i milczeniu św. Józefa, a w duchownym dziecięctwie samo Dzieciątko Jezus.
25 XI
Niech twoją radością i mądrością, i twoją filozofią, będzie zawsze ten najmniejszy, najuboższy, najpiękniejszy, któremu na imię: Jezus – Bóg Dziecię.
26 XI  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Myśl o chwale Chrystusa, myśl o Kościele, myśl o Zgromadzeniu, a siebie czyń ofiarą całopalną miłości i apostolstwa.
27 XI
W cierpliwości mnoży się cnota i rośnie zasługa.
28 XI
Urośniesz w Bożym dziecięctwie - o ile postąpisz w zrozumieniu i ukochaniu „Maleńkiego”.
29 XI
Radością twoją niech będzie być bez radości, byle Dzieciątko Jezus radość miało.
30 XI
Niech łaska Boża będzie twoją mocą, byś mimo cierpienia, zachowała zawsze dziecięcą pogodę i pełne oddanie się Ojcu w niebie!