Przeskocz do treści

1 X Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Dziecięctwo jest prostotą myśli, szczerością woli, a wszystkie swoje uczynki zamyka w miłości i oddaniu się Bogu w ofierze.
2 X Aniołów Stróżów
Droga dziecięctwa na pierwszy widok łatwa, ponętna, uśmiechnięta, w różach; w rzeczywistości to droga najwyższego zaparcia się siebie, umartwienia, droga wyniszczającej się dla Boga miłości własnej i ustawicznej ofiary.
3 X
Najważniejszą twą praktyką niech będzie: kochać i żyć ofiarą.
4 X
Patrzcie na to, co u innych jest dobre, ujemnych stron tak wiele mamy sami!
5 X
Aby nasze pragnienia były nie tylko ambitne ale pokorne, trzeba je okupić cierpieniem.
6 X
Bądź dzieckiem na wzór Dzieciątka Jezus.
7 X  NMP Różańcowej
Bądź na wzór Matki Najświętszej piastunką, która nosi Dzieciątko w myśli i woli, w sukience pokory i duchowego ubóstwa, w dziewiczej delikatności uścisku.
8 X
Życzę, byś dawała Dzieciątku siebie, i to nie po groszu, ale zawsze całą siebie - z myślą, wolą i czynem.
9 X
Dziecięctwo - to Królewskie Dziecko, które żyje ofiarą i miłością, herbem Jego Żłóbek i Krzyż ustrojony w róże!
10 X
Czyń twoją drogę prostą: prawdą, miłością i ofiarą, a także apostolstwem modlitwy i słowa, a nade wszystko czynu.
11 X
Miłość jest rozlewna - gdy zaś miłość się zamyka, to bardzo często jest egoizmem.
12 X
W Ofierze Eucharystycznej objawia się całe życie Jezusowe: żłóbek i ukrycie, apostolstwo i modlitwa, cierpienie i chwała.
13 X
Tak prowadź twoje myśli, a za nimi i twoją wolę, by miały zawsze za przedmiot Boga, i z Nim cię łączyły.
14 X
Zaczynaj drogę «maleńką »: najpierw pokorą, bo to fundament; gdy nie czujesz pokory, ale często upadasz - ćwicz ufność, bo ta da ci siłę i łaskę w wołaniu i modlitwie; gdy nie czujesz nawet ufności - oddaj się cała Miłosiernej Miłości - tu nigdy się nie zawiedziesz !
15 X  Św. Teresy od Jezusa i 52. rocznica śmierci sł. B. Anzelma Gądka OCD
Żyj miłością w ciągłej obecności Boga, a będziesz świętą!
16 X
W obcowaniu z Dzieciątkiem Jezus ucz się od Niego, jak trzeba stawać się dzieckiem w ćwiczeniu i wykonaniu wszelkiej cnoty.
17 X
Życzę byś była radością Dzieciątka Jezus, a osiągniesz to wtedy, gdy radość będziesz nieść i dawać drugim.
18 X
Wszystko, co czynisz z Dzieciątkiem i dla Niego - mierz pokorą i miłością, ofiarą i radością.
19 X
Dobrze wykorzystane cierpienie rodzi cnotę, nie taką „melancholiczną”, ale mężną i wielkoduszną.
20 X
Smutkowi się nie poddawaj, ale w spokojnej radości rozweselaj wszystkich.
21 X
Rozum jest potrzebny, owszem należy go rozwijać i formować według myśli i prawdy Bożej, lecz ozdobą jego jest skromność, raczej ocena zdania drugich, niż wysuwanie swego zdania.
22 X
Cnoty, zdolności, sąd o jakiejś rzeczy - niech się odziewają skromną sukienką pokory, delikatności w myśli i słowie.
23 X
Życzę ci i modlę się, byś obok róży kochała ciernie, które ranią, ale bronią róży, bronią prawdziwej cnoty.
24 X
Niech życie twoje będzie radością, która z Ducha Świętego się rodzi, w modlitwie, w umartwieniu, w cierpieniu, w ofiarnej miłości.
25 X
Nie bądź skąpą, nie po groszu, ale zawsze dawaj całą myśl i całą wolę Dzieciątku, i proś o chleb łaski, o mądrość, która jest prawdą i miłością.
26 X
Gdy pełnisz wolę Bożą - będziesz miała pokój i radość, gdy byś chciała pełnić swoją, będziesz miała cierpienie i niepokój.
27 X
Potrzeba ci cierpienia, bo ono cię krzepi i umacnia, jak zdrowy pokarm dla rosnących.
28 X
Cierpienie uczy pokory i oczyszcza z miłości własnej.
29 X
Ci, którzy cierpią z Chrystusem - idą drogą królewską.
30 X
Bądź świętą – Boga pełną, wyzutą z miłości własnej.
31 X
Rozczytuj się w Ewangelii i w żywocie św. Teresy. W Ewangelii znajdziesz prawdę, w żywocie św. Patronki znajdziesz sposób, jak ją wykonać.

1 IV WIELKI CZWARTEK
Msza święta jest streszczeniem życia Jezusa, najkrótszą Ewangelią, w której Jezus głosi siebie i daje siebie.
2 IV WIELKI PIĄTEK
Wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem wymaga ofiary, i w nas musi nastąpić śmierć, aby obfitowało życie.
3 IV WIELKA SOBOTA
Chrzest daje nam odrodzenie, w nim jesteśmy pogrzebani w Chrystusie, przez Jego mękę, która się odnawia w Eucharystii, rodzimy się do życia łaski.
4 IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie uczynił nas synami Bożymi, a przez to swoimi braćmi.
5 IV PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
W tajemnicy Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia gruntuje się pewność naszego synostwa wobec Boga, naszej ufności ku Bogu, naszego wiecznego zbawienia.
6 IV
Męka Chrystusa przebłagała gniew Boga, Jego Zmartwychwstanie zwyciężyło śmierć, a Wniebowstąpienie otworzyło nam bramy do nieba.
7 IV
Największą tajemnicą Miłosierdzia jest Wcielenie Syna Bożego.
8 IV
Każdy dzień można nazwać dniem miłosierdzia, a każdy tego dnia moment łaską.
9 IV
Przygotuj codziennie serce na ofiarę i na radość, w ten sposób krzyż będzie lżejszy.
10 IV
Im więcej prostoty, pokory i duchowego ubóstwa, tym jest się bliżej Dzieciątka Jezus.
11 IV NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Całe dzieło naszego zbawienia i uświęcenia opiera się na fundamencie nadziei w Miłosierdzie Boże.
12 IV 
Królestwo łaski jest jak wielkie morze, które ma swój przypływ i odpływ; przypływ idzie z morza Miłosierdzia Bożego, odpływ ze współpracy człowieka.
13 IV
Bóg, którego natura jest dobrocią, a dzieła są miłosierdziem, jest rozrzutny w dobrach swoich, nic z nich nie tracąc, wszystkich ubogaca.
14 IV
Niech towarzyszy ci łaska - źródło świętości , a z nią radość obecności Bożej.
15 IV
Żyj Bogiem, przez wiarę i uwielbienie, przez ufność i oddawanie siebie, przez miłość i uczynki, przez adorację i ofiarę.
16 IV
Myśl dobrze, bo dobra myśl jest rodzicielką dobrych czynów; chciej dobrze, bo dobra wola wykonuje dobro.
17 IV
Boże Dzieciątko niech uczy cię pokory, której nigdy dosyć; milczenia, które z Bogiem mówi; radości, która drugim świadczy dobrze; posłuszeństwa, w którym miłość z pokorą czyni wolę Bożą.
18 IV
Ucz się ciągle od Matki Najświętszej i św. Józefa, byś Dzieciątko Jezus nosiła w sercu i w myśli.
19 IV
Wszystko co zewnętrzne przemija, a zostaje i uwiecznia się to, co zostało uczynione z czystej intencji dla Boga.
20 IV
Więcej sprawi miłość niż prawda, bo przez miłość prawda stanie się miłością.
21 IV
Życzę, byś była jedną z dusz mężnych i wielkodusznych, co nie tchórzą przed cierpieniem, nie kwilą nad każdą trudnością, lecz zwyciężają siebie.
22 IV
„Mała droga” – to nie tylko uśmiech, radość; ale to mężne noszenie krzyża, zaparcie się siebie na całego.
23 IV
Gdy gorliwość jest w duszy, ze słabym zdrowiem daleko więcej się zrobi, niż w dobrym zdrowiu bez gorliwości.
24 IV
W miłości do Eucharystii i do Matki Najświętszej znajdziesz zrozumienie wartości życia, a także pokój wewnętrzny.
25 IV NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Nie idź za fałszywymi pasterzami, których tyle jest na świecie, ale za Jezusem umartwionym, upokorzonym, wydającym siebie za owce swoje i za ich zbawienie.
26 IV
Każdy z nas, z woli Bożej, jest budowniczym własnego życia przyszłego, Bóg zaś jest architektem.
27 IV
Znoś ze spokojem swoje osamotnienie, sił duchowych szukaj nie w oparciu się o ludzi, ale o Bożą łaskę, o bliskość obcowania z Nim w modlitwie.
28 IV
Uważamy nasze cierpienia za krzyż, a one w myśli i Opatrzności Bożej są łaską.
29 IV
Tyle więc szczęścia w duszy, ile Boga w duszy.
30 IV
Czas zawsze się starzeje, wieczność zawsze jest młoda – ja do niej dążę, i latami, i pragnieniem – bo to powrót do Ojca.

 

1 III
Dobroć Boża więcej objawia się w krzyżu niż w weselu, choćby tylko dlatego, że On Zbawca, mając wesele – wybrał krzyż, dając dowód swojej dobroci.
2 III                   
Cierpienie to „relikwia” krzyża Chrystusa, którą On umieszcza w naszym relikwiarzu, dając nam przez to dowód swego zaufania.
3 III
Święty Józef modlił się ufnością, która nie narzeka, nie załamuje rąk, ale czeka i czyni wszystko, aby wolę Boga wypełnić.
4 III
Ofiara nie byłaby pełna, gdyby była tylko częściowa czy połowiczna – musi się spalić dla Boga doszczętnie.
5 III
Tajemnica Wcielenia jest kluczem do wszystkich tajemnic, przeto jakby naturalnie, nabożeństwo do Dzieciątka otwiera nam zrozumienie tajemnicy Odkupienia, a najwięcej może tajemnicy Trójcy Najświętszej, która objawiła się nam w tajemnicy Wcielenia, w Tajemnicy Dziecięctwa Syna Bożego.
6 III
Na drodze krzyżowej, w Synu Bożym i Synu człowieczym, dopatruj się cech dziecięctwa: w modlitwie, w posłuszeństwie, w upokorzeniu i opuszczeniu, ale też w pełnym ofiarnym oddaniu.
7 III   3 Niedziela Wielkiego Postu
Cierpienie chwilowe, a choćby i dłuższe, jest potrzebne do twej ofiary jak oliwa do ognia, by ogień twojej miłości był mocniejszy, niż wszystkie inne płomienie.
8 III
Przejmuj się chwałą Bożą i dusz ratowaniem. – Każdego dnia choć jedną duszę zdobywaj – twoim cierpieniem, ofiarą, modlitwą, bo nie kocha Pana Jezusa ten, kto Go nie kocha w duszach, za które On umarł.
9 III
Czy łzy płyną, czy ból dokucza, czy smutek ścieśnia serce, czy zniechęcenie gnębi, zawsze sursum corda – Alleluja – chwalmy Pana.
10 III
Święty Józef uważa proszących go za braci Jezusa, a więc za swoje dzieci i dlatego tak chętnie udziela pomocy.
11 III
Cnota twoja niech nie będzie tylko idealna, ale niech będzie rzeczywista – w wykonaniu: prosta, szczera, naturalna.
12 III
Piękna jest łączność modlitwy, piękniejsze współzawodnictwo w cnotach, najpiękniejsza miłość ofiarna, bo ona jednoczy duszę z całym dziełem Jezusowym.
13 III
Wczuwaj się nie w swoje trudności, ale w to ciche, wewnętrzne apostolstwo – ratowanie dusz ginących, aby uprosić im nawrócenie i odrodzenie, szczególnie w rodzinach.
14 III   4 Niedziela Wielkiego Postu
Ucz się milczeć i rozważać; gdy ci się sprzeciwiają - zaraz zamilknij, swego sądu nie narzucaj ani go nie broń.


15 III
Pracuj nad pokorą swej myśli, swego sądu, swej woli; miej tę pojętność pokorną, która działa pod miarą roztropności, pod wagą ważności, pod liczbą, która odlicza i usuwa racje swoje, a uznaje bez sprzeciwu, że drudzy też mają rację.
16 III
Bywa, że przez nadmierne przejmowanie się jakąś trudnością, utrudnia się jej rozwiązanie, podczas gdy pokój w duszy daje światło, jak wyjść z trudności.
17 III
Modlitwa niech będzie twoim pokarmem, umartwienie lekarstwem, cierpienie zdrowiem, codzienna ofiara radością.
18 III
Myśl święcie, chciej pokornie, czyń ofiarnie, niepodzielnie.
19 III – Św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość
W życiu św. Józefa tak prostym, a tak głębokim i ukrytym, a jawnym przed Bogiem, leży sekret jego świętości.
20 III
Drzewo bujne w gałęzie i liście zwykle mało owoców rodzi – w milczeniu zaś jest ćwiczenie sprawiedliwości. Bądź, więc wymowna z Panem Jezusem – skupiona w myślach, w słowach skąpa, w uczynkach bogata.
21 III   5 Niedziela Wielkiego Postu
Często tak wiele jest w nas tego « mola », który gryzie najpiękniejszą nawet tkaninę - z myśli dobrej, z woli ochotnej i ofiarnej, z wykonania wiernego.
22 III
Cierpienie trudno zwyciężyć rozumowaniem ludzkim – przemienić je w cnotę można tylko wiarą i wtedy ono niesie do Boga – więc tak czyń – cierpiąc kochaj Boga, a świętą zostaniesz, a Bóg, który jest Ojcem, znajdzie rozwiązanie.
23 III
Rozum rozszerzaj wiarą, a wolę miłością - zmysły zaś napełniaj mirrą umartwienia.
24 III
Ucz się cicho cierpieć, bo głośne cierpienie zazwyczaj niesie krzyż dla drugich, ciche natomiast pomnaża miłość.
25 III – Zwiastowanie Pańskie, uroczystość
Bądź dzieckiem Matki Jezusowej - Ona cię nauczy być dzieckiem Bożym.
26 III
Staraj się być „mostem”, a nie „murem”.
27 III
Św. Józef zachował nam Chleb żywota, abyśmy tym Chlebem mogli się karmić i Nim żyć.
28 III   Niedziela Palmowa
Przez cierpienie pogodnie znoszone jest się bliżej Boga, a cnota nabywa wytrwałości.
29 III
Troski twoje niech się zmieniają w ufność – pokój twój i odpocznienie niech będzie w Bogu, bo kto miłuje w Bogu mieszka a Bóg w nim.
30 III
Staraj się znosić wszystko w pokoju, a cierpienie zamieniaj w radość.
31 III
Niech święty Józef odnawia waszą młodość w służbie Dzieciątku i w godności powołania.